Spring naar hoofd-inhoud

Gezocht leerkrachten Zomerschool 2021

Voor de Zomerschool Terneuzen zoeken wij nog enthousiaste leerkrachten.

De Zomerschool
De Stuurgroep Brede School van de gemeente Terneuzen heeft ook voor 2021 de wens uitgesproken om een vervolg te geven aan het succesvolle project van onderwijstijd verlenging door de inzet van een Zomerschool. Nieuw voor dit jaar is de wens om naast de kinderen van groep 4 t/m 7 ook een plaats te bieden voor de kinderen van de groepen 2 en 3. Sinds 2015 heeft de Zomerschool in Terneuzen op succesvolle wijze jaarlijks tussen de 45 en 75 leerlingen gedurende ruim drie weken ‘levensecht leren’ geboden, waarbij de leerlingen werden begeleid door een team van drie tot vijf leerkrachten, één tot drie onderwijsassistenten en een directeur. Het algemene doel van de Zomerschool is het onderhouden van en zo mogelijk het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen in het PO. Herstel van vertraging opgelopen door de Corona thuiswerkperiode is dit jaar een aanvullend doel. Andere doelen die worden nagestreefd zijn voor ieder kind goede kansen bieden op ontplooiing en talentontwikkeling. Bij deze aanpak vormt ouderbetrokkenheid een belangrijk speerpunt ter ondersteuning van het realiseren van deze doelen. Voor 2021 geldt dat we dezelfde doelen nastreven, maar dan nog specifieker gericht op alle basisschoolkinderen van de groepen 2 t/m 7.

Waarom een Zomerschool in Terneuzen?
In de zomerschool wordt gedurende de zomervakantie extra onderwijstijd verzorgd. De zomerschool is specifiek gericht op leerlingen die gelijke onderwijskansen verdienen op cognitief gebied en dan met name op het gebied van taal, lezen en rekenen en/of gelijke kansen verdienen op sociaal-emotioneel gebied. De keuze is gemaakt om de zomerschool gedurende ruim twee weken (12 dagen) in te zetten. Dat betekent een effectieve uitbreiding van de leer- en instructietijd. Deze biedt niet alleen de mogelijkheid de terugval in leerprestaties te voorkomen bij een groep leerlingen. Het biedt tevens een serieuze kans specifieke achterstanden op reken-, lees- en of taalgebied gericht in te lopen. Bij de keuze van de achterstand hebben de kinderen een belangrijke inbreng.

Opzet van uitvoering
De Zomerschool Terneuzen zal zomer 2021, afhankelijk van de aanmeldingen, maximaal bestaan uit vijf groepen met tussen de 12 en 18 leerlingen (groep 2 t/m 7) die afkomstig zijn uit de gemeente Terneuzen. Iedere groep heeft een volledig bevoegde leerkracht die mede wordt ondersteund door een onderwijsassistent. De inzet van de onderwijsassistent is gericht op een aantal zaken, zoals het ondersteunen van de leerkracht bij de uitvoering van de lesgevende taken en bij het ondersteunen van het levensecht leren.

- Voor de groep met de leerlingen uit groep 2 en 3 zijn we op zoek naar één leerkracht en een onderwijsassistent met specifieke expertise en ervaring met het werken met kinderen in de onderbouw en de bijbehorende passende methoden.
- Voor de groep(en) met de leerlingen uit groep 4 t/m 7 zijn wij op zoek naar meerdere leerkrachten en een onderwijsassistent met ervaring in het werken met kinderen in de midden en/of bovenbouw en de bijbehorende passende methoden.
- Daarnaast zijn we op zoek naar (minimaal) één NT2-gespecialiseerde leerkracht en onderwijsassistent die boventallige ondersteuning biedt aan de NT2-kinderen en aan de leerkrachten van de Zomerschool.
Deze ondersteuning zal zoveel mogelijk in de groep plaatsvinden.

De Zomerschool telt bij een volledige bezetting zes groepsleerkrachten, drie onderwijsassistenten en een inhoudelijk schoolleider/directeur.

De Zomerschool zal gedurende de eerste 3 weken van de zomervakantie in één gebouw zijn gehuisvest. Voor het jaar 2021 is als locatie van de Zomerschool gekozen: De Twijn in Terneuzen. De school start op donderdag 29 juli van de eerste schoolvakantieweek en eindigt op vrijdagochtend 13 augustus. De leerkrachten en onderwijsassistenten krijgen een aanstelling voor drie weken en besteden de eerste drie dagen aan voorbereiding, kennismaking en scholing. De vrijdagmiddag na de afsluiting staat in het teken van opruimen en het uitwerken van de schriftelijke overdracht aan de reguliere leerkrachten door de inzet van het portfolio. De weekafsluiting zal drie keer op vrijdag met de leerlingen en ouders worden georganiseerd.

Levensecht onderwijs
Levensecht leren is een concept van leren dat weliswaar verwant is aan begrippen als ‘boeiend onderwijs’ en ‘ervaringsgericht leren’, maar wordt (weer net even) anders ingevuld. We omschrijven levensecht leren als een onderwijskundig concept waarbij het cognitieve leerproces van kinderen heel bewust ondersteund wordt door middel van praktijk- en ervaringsgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt om het geleerde te relateren aan hun eigen dagelijks leven en dat van anderen. Het is daarbij van belang dat de professional zich realiseert dat levensecht leren geen synoniem is voor een aanpak waarbij ‘uitstapjes maken’ of ‘leuke activiteiten verzinnen’ centraal staan. Als er in de Zomerschool uitstapjes gemaakt worden of aansprekende activiteiten plaatsvinden, dan staan die uitstapjes en activiteiten nooit op zich: ze dienen altijd het hogere doel, namelijk het aanbieden van lesstof die kinderen kunnen relateren aan hun eigen dagelijks leven en dat van anderen. De lesstof wordt hiermee betekenisvol(ler) voor deze kinderen. Door de inzet vanlevensecht leren kunnen kinderen de koppeling tussen school en de wereld maken en wordt het geleerde relevant binnen een voor kinderen toepasbare en toegankelijke context.


De leerkrachten
Wij bieden een aanstelling van drie weken, waarvan ruim twee weken uitvoering met de leerlingen en een halve week voorbereiding, scholing en opruimen. De werving van de medewerkers vindt zowel plaats binnen de huidige personeelsgroep van Perspecto, ProBaz, KOZV, Prokino en Eigenwijs als daarbuiten. De tegenprestatie voor deze inzet bestaat uit ‘tijd voor tijd’, extra salaris of een combinatie van beide. Dit volgens nader te maken afspraken met het eigen bestuur.

Functie-eisen
Van de leerkrachten vragen we enthousiasme voor het Zomerschoolconcept en interesse in de specifieke werkwijze. Voor één leerkracht vragen we bewezen expertise en ervaring met het werken met kinderen in de onderbouw en de bijbehorende passende methoden. Daarnaast zoeken wij vier leerkrachten die multi-inzetbaar zijn voor de midden- en/of bovenbouw en één NT2- gespecialiseerde leerkracht ter ondersteuning van de NT2-kinderen en de leerkrachten. Een korte scholing om het concept (levensecht leren) inhoud te kunnen geven vormt onderdeel van de uitvoering. De leerkrachten verzorgen de lessen en de rapportages. Ze hebben specifiek aandacht voor groepsvorming en een veilig pedagogisch klimaat. De kinderen komen van alle betrokken scholen binnen de gemeente Terneuzen. De werving van de leerkrachten vindt als eerste plaats binnen de huidige personeelsgroep van Perspecto en ProBaz (en voor zover van toepassing binnen TCOZ, KOZV, Prokino en Eigenwijs).

 

De brieven
Geïnteresseerd in de vacature leerkracht?
Stuur dan een gemotiveerde brief voorzien van cv naar Perspecto, t.a.v. Mevr. Martina van Regenmortel, martinavanregenmortel@ogperspecto.nl
Het verzoek is om duidelijk in de brief de al dan niet voorkeur voor onder/midden en/of bovenbouw aan te geven.
De schriftelijke sollicitatie moet uiterlijk 9 mei a.s. in het bezit zijn van de selectiecommissie. 
 

Meer informatie
Dhr. Sebastiaan Vanhijfte, directeur Zomerschool Terneuzen, tel. 06-20052466
Dhr. Emile Eshuis, projectleider Zomerschool, tel. 06-21821947