Spring naar hoofd-inhoud

Vakantieregeling

Deze vakantieregeling geldt voor alle scholen van Perspecto en is tot stand gekomen in overleg met alle schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen.

Schoolvakantie 2020-2021

Perspectodag7 oktober
Herfstvakantie19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie18 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie

15 t/m 19 februari 2021

Paas/meivakantie2 en 5 april en 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartvakantie13 t/m 14 mei 2021
Pinkstervakantie24 mei 2021
Zomervakantiestart 23 juli t/m 5 september 2021

 

Schoolvakantie 2021-2022

Perspectodag 6 oktober
Herfstvakantie 23 t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie 

26 februari t/m 6 maart  2022

Paas/meivakantie 15 april en 18 april     23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaartvakantie 26 t/m 29 mei 2022
Pinkstervakantie 6 juni 2022
Zomervakantie start 22 juli t/m 4 september 2022

 

Nieuwe privacywetgeving in 2018

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Beter bekend als ‘de nieuwe privacywetgeving’. Deze wet zorgt voor een aantal nieuwe rechten en plichten die impact hebben op hoe je als organisatie met persoonsgegevens dient om te gaan. 

Ook onderwijsinstellingen in het primair onderwijs moeten informatiebeveiliging en privacy (afgekort tot IBP) regelen. 

Vanaf het in werking treden van de nieuwe privacywetgeving hebben wij een actieve plicht en verantwoordelijkheid om alle medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen in begrijpelijke taal uit te leggen hoe we omgaan met het verwerken van persoonlijke gegevens. Daarnaast moeten we alle betrokkenen wijzen op hun rechten. Daarbij behoort onder andere het recht van elke betrokkene om inzicht te hebben in zijn of haar persoonlijke gegevens en moeten we iedere betrokkene wijzen op het feit dat eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de landelijke autoriteiten. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meer over ons informatiebeveiligings- en privacy beleid vindt u onder deze link.

Klachtenprocedure

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor één van onze scholen gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keuze vindt. Indien u toch ontevreden bent, of een klacht heeft, dan horen wij dat graag. Perspecto is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Hoe u dan handelt als ouder vindt u onder deze link.

Veiligheidsbeleidsplan

Met het veiligheidsbeleidsplan wil Onderwijsgroep Perspecto alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school zoveel mogelijk voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen treffen om verdere escalatie te voorkomen. 

Onderwijsgroep Perspecto vindt het voor haar scholen belangrijk dat zij een veilig leerklimaat voor hun leerlingen en werkklimaat voor hun personeel bieden. Het gaat hierbij zowel om het onderwijsgevend als het onderwijsondersteunend personeel. Alle scholen van Onderwijsgroep Perspecto hebben een veiligheidsplan.

Leerplicht

De leerplicht geldt voor iedereen die in Nederland woont. De leerplicht begint bij 5 jaar. Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden.De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Leerlingen van 4 jaar vallen niet onder de leerplicht, ook niet wanneer ze zijn ingeschreven op een basisschool.

De leerplichtwet geeft de directeur van een school zelf de bevoegdheid of deze een leerling van zijn school, na schriftelijk verzoek van de ouders, vrijstelling verleent van de leerplicht voor een periode van maximaal 10 dagen per schooljaar. Daarvoor gelden wel een aantal criteria. Deze zijn opgenomen in de schoolgids van elke school.

Aanvullende informatie kunt u vinden bij Leerplichtwet en Rijksoverheid.

Rouwprotocol

Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders, teamlid of anderen in de nabijheid van de school. Daar gaat vaak veel verdriet en emotie mee gepaard. 
Voor dit soort trieste situaties hebben we het rouwprotocol opgesteld.
In het rouwprotocol staat welke stappen genomen we nemen na de melding van overlijden, wie verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en kinderen ingelicht worden en vele andere zaken.Het Perspecto-rouwprotocol is op elke school aanwezig.