Skip to main content

Identiteit

De scholen van Onderwijsgroep Perspecto willen zich onderscheiden in hun omgeving. De scholen profileren zich daarom met een herkenbare identiteit. Iedere school is hiervoor zelf verantwoordelijk. Scholen van Onderwijsgroep Perspecto zijn Openbaar, Protestant-Christelijk of Rooms-Katholiek. Daar waar mogelijk werken we informeel samen.

Missie en visie

Perspecto is een onderwijsgroep die werkt met en voor mensen. Onze missie is krachtig en helder: kwalitatief sterk onderwijs bieden op de beste scholen. Dat doen we voor een optimale ontwikkeling van de kinderen, zodat ze goed zijn voorbereid op de toekomst. 

In onze visie hebben alle kinderen recht op kwalitatief hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs. Het onderwijs is er om hen voor te bereiden op een plaats in de maatschappij. Leerlingen moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, veilige en uitdagende (en vooral geen saaie) leeromgeving.

Zes speerpunten zijn daarbij belangrijk:

Strategisch plan

Onderwijsgroep Perspecto werkt vanuit de strategische visie ‘Ruimte voor het onderwijs van morgen’. Het is een plan voor de periode 2015 – 2019. De visie tot stand gekomen nadat meer dan 200 medewerkers en belanghebbenden hun inbreng hebben gehad via ‘Praat mee – Denk mee’ bijeenkomsten die we in de regio hebben georganiseerd. De kernopgave stond daarbij centraal: kwalitatief sterk onderwijs op de beste scholen.  Ons strategisch plan biedt voldoende inspiratie en ruimte om de dialoog aan te gaan zodat we met elkaar van betekenis kunnen zijn in onze mooie regio.

Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Scholen hebben daarvoor een School Ondersteunings Profiel (SOP) opgesteld. Daarin is beschreven wat de ondersteuningsmogelijkheden op de school zijn. 

Binnen Perspecto kunnen scholen een beroep doen op bovenschoolse ondersteuning om de ondersteuning nog beter te kunnen realiseren. In het ondersteuningsplan van Perspecto is de afstemming van de zorg op groeps-, school- en bovenschools niveau beschreven. Het plan sluit nauw aan bij het Ondersteuningplan van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Zeeuws Vlaanderen (PPOZV).