Spring naar hoofd-inhoud

College van Bestuur

Perspecto kent een éénhoofdig College van Bestuur (CvB): Gerard Langeraert, bestuurder a/i

Het College van Bestuur en de stafhoofden vormen het managementteam (MT) van Onderwijsgroep Perspecto. Daarbij worden verschillende beleidsdomeinen gehanteerd:

 • Bestuur, identiteit en organisatieontwikkeling
 • Onderwijs, ondersteuning en kwaliteit
 • Personeel en interne organisatie
 • Financiën en administratie
 • Facilitair en formatie

Met het publiceren van een bestuursverslag geeft Onderwijsgroep Perspecto op transparante en professionele wijze een gedegen maatschappelijke verantwoording. U kunt het vastgestelde  bestuursverslag bekijken door op deze link te klikken. ( klik hier voor de ANBI publicatie)

 

 

Directeurenraad

De directeuren van alle scholen van Onderwijsgroep Perspecto komen één keer per maand bij elkaar binnen de directeurenraad. Tijdens dit overleg doet het CvB/MT verslag van de voortgang van de beleidsterreinen. Voorstellen worden ter advies voorgelegd aan de directeurenraad. De directeurenraad kan op zijn beurt voor de beleidsdomeinen ook adviezen voorleggen aan het CvB/MT.

Raad van toezicht

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de stichting Onderwijsgroep Perspecto. De Raad van Toezicht heeft drie belangrijke taken:

 1. Toezichthouder
 2. Het met raad terzijde staan van het College van Bestuur
 3. De rol van werkgever van het College van Bestuur

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden:

 • V. E. van Esbroeck, voorzitter
 • Mr. P.C.J. Roeland
 • A. Timmerman
 • A. Verschelling
 • L. Weemaes
 • G. Peeters

Stafbureau

Het CvB en de scholen van Perspecto worden ondersteund door het stafbureau. Dat bestaat uit de afdelingen:

 • Secretariaat
 • Onderwijs, ondersteuning en kwaliteit (OOK), waaronder Leren met ICT
 • Financiën en administratie (FA)
 • Personeel en organisatie (P&O)
 • Facilitair en Formatie (FF), waaronder ICT-beheer

De afdelingen worden geleid door een stafhoofd.

GMR

Binnen Onderwijsgroep Perspecto is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) werkzaam. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van zowel ouders als medewerkers. Zij zijn verkozen uit de verschillende scholen en vertegenwoordigen elk een cluster van scholen van Onderwijsgroep Perspecto. 

Alle rechten van de GMR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

De samenstelling van de GMR is als volgt:

Personeelsgeleding:

 • Sacha Timmer
 • Marina Goossens               
 • Karin Somers (secretaris)
 • Wilma Baauw

Oudergeleding:

 • Suzanne Rocher                  
 • Conny Bakker
 • Daniëlle van de Wege (voorzitter)
 • Marco Coolsen

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft een medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Ouderraad

Een ouderraad bestaat uit een door de ouders gekozen enthousiaste en betrokken groep die allerlei activiteiten organiseert voor de school en de leerlingen. De ouderraad ondersteunt het schoolteam daar waar nodig. Daarbij draagt ze de school enthousiast naar buiten toe uit. Binnen Onderwijsgroep Perspecto is er een ouderraadreglement. Dat is op elke school aanwezig.