GMR

Binnen Onderwijsgroep Perspecto is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad werkzaam. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de ouders als de medewerkers.
Zij zijn verkozen uit de verschillende scholen en vertegenwoordigen elk een cluster van scholen van Onderwijsgroep Perspecto.
Alle rechten van de GMR staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).
De samenstelling van de GMR is als volgt:

Personeelsgeleding:
Petra van Strien (voorzitter).
Maaike Eggermont
Karin Somers (secretaris)
Wilma Baauw

Oudergeleding:
Michel Calon
Michiel Meijers
Daniëlle van de Wege-Schrier
Marco Coolsen.

Medezeggenschapsraden

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad (MR) invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft een medezeggenschapsraad. In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit ouders en personeel.
Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Ouderraden

Een ouderraad bestaat uit een door de ouders gekozen enthousiaste en betrokken groep die allerlei activiteiten organiseert voor de school en de leerlingen.
Zij ondersteunt het schoolteam daar waar nodig is. Daarbij draagt ze de school enthousiast naar buiten toe uit.
Binnen Onderwijsgroep Perspecto is er een ouderraadreglement.
Dat is op elke school aanwezig.

Klachtenprocedure

Als ouder heeft u, op het moment dat uw kind vier jaar werd, gezocht naar een school, die past bij het kind en bij uw gezin. U heeft toen voor één van  onze scholen gekozen en wij hopen dat u dit nog steeds een goede keuze vindt. Indien u toch ontevreden bent, of een klacht heeft maakt u gebruik van de klachtenprocedure.
Perspecto is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie. Hoe u dan handelt als ouder vindt u onder deze link.

Veiligheidsbeleid

Met het veiligheidsbeleidsplan wil Onderwijsgroep Perspecto alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school zoveel mogelijk voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen treffen om verdere escalatie te voorkomen.
Onderwijsgroep Perspecto vindt het voor haar scholen belangrijk dat zij een veilig leerklimaat voor hun leerlingen en werkklimaat voor hun personeel bieden.
Het gaat hierbij zowel om het onderwijsgevend als het onderwijsondersteunend personeel.
Alle scholen van Onderwijsgroep Perspecto hebben een veiligheidsplan.

Rouwprotocol

Op school kunnen we te maken krijgen met het overlijden van kinderen, ouders, teamlid of anderen in de nabijheid van de school. Daar gaat vaak veel verdriet en emotie mee gepaard. 
Voor dit soort trieste situaties hebben we het rouwprotocol opgesteld.
In het rouwprotocol staat welke stappen genomen we nemen na de melding van overlijden, wie verantwoordelijk is voor contact, hoe ouders en kinderen ingelicht worden en vele andere zaken.Het Perspecto-rouwprotocol is op elke school aanwezig.

Vakantieregeling Schooljaar 2017-2018

Deze vakantieregeling geldt voor alle scholen van Perspecto en is tot stand gekomen in overleg met alle schoolbesturen in Zeeuws-Vlaanderen.

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober 2017
Kerstvakantie 22 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2018
Paasvakantie 30 maart 2018 t/m 2 april 2018
Meivakantie 23 april 2017 t/m 4 mei 2018
Hemelvaartvakantie 10 t/m 11 mei 2018
Pinkstervakantie 21 t/m 22 mei 2018
Zomervakantie 6 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

Vakantieregeling Schooljaar 2018-2019

Perspectodag 3 oktober
Herfstvakantie 15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie 21 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 t/m 8 maart 2019
Paas/meivakantie 19 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartvakantie 30 t/m 31 mei 2019
Pinkstervakantie 10 juni 2019
Zomervakantie start 5 juli t/m 16 augustus 2019